19.10.2018 currently : Okt.18 : 2018: 3Y0I[1] 2019 : T31EU[2] VP6[3] 3Y Info[4]
Date EU AF AS NA/SA OC
19. Okt 18 Fr   ZD9CW D44TWO FR/DJ7RJ       XV9WJR 8Q7** XW4XR                     YJ0GC VK9XG VK9***[5] ZL7X T88SM 5W2IQ
20. Okt 18 Sa   ZD9CW D44TWO FR/DJ7RJ TU5MH     XV9WJR 8Q7** XW4XR[6]   PJ4/NE9U PJ7PL               YJ0GC VK9XG VP6D ZL7X T88SM 5W2IQ
21. Okt 18 So   ZD9CW D44TWO[7] FR/DJ7RJ[8] TU5MH     XV9WJR 8Q7**[9]     PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK             YJ0GC VK9XG VP6D ZL7X T88SM 5W2IQ
22. Okt 18 Mo   ZD9CW[10] XT2SZZ   TU5MH     XV9WJR       PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK             YJ0GC VK9XG VP6D ZL7X[11] T88SM 5W2IQ
23. Okt 18 Di     XT2SZZ 7Q6M TU5MH     XV9WJR       PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK V4/GM3POI VP9/** PY0F       YJ0GC VK9XG VP6D   T88SM 5W2IQ
24. Okt 18 Mi   5H3MB XT2SZZ 7Q6M TU5MH S9CT   XV9WJR JD1BNA     PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK V4/GM3POI VP9/** PY0F VP9/**     YJ0GC VK9XG VP6D   T88SM[12] 5W2IQ[13]
25. Okt 18 Do   5H3MB XT2SZZ 7Q6M TU5MH S9CT   XV9WJR JD1BNA     PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK V4/GM3POI VP9/** PY0F VP9/** VP2M**   YJ0GC VK9XG VP6D     YJ0CA
26. Okt 18 Fr   5H3MB XT2SZZ 7Q6M TU5MH S9CT Z23MD XV9WJR JD1BNA     PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK V4/GM3POI VP9/** PY0F VP9/** VP2M** FM/DL7VOG YJ0GC VK9XG VP6D   V73** YJ0CA
27. Okt 18 Sa   5H3MB XT2SZZ 7Q6M TU5MH S9CT Z23MD XV9WJR[14] JD1BNA E44WE   PJ4G PJ7PL FJ/F6CUK V47X VP9/** PY0F VP9/** VP2MDG FM/DL7VOG YJ0GC VK9XG VP6D 5W*** V73** YJ0CA
28. Okt 18 So   5H3MB XT2SZZ 7Q6M TU5MH S9CT Z23MD   JD1BNA[15] E44WE   PJ4G PJ7PL FJ/F6CUK V47X VP9/** PY0F VP9/**[16] VP2MDG FM/DL7VOG YJ0GC VK9XG VP6D 5W*** V73** YJ0CA
29. Okt 18 Mo   5H3MB XT2SZZ 7Q6M[17] TU5MH[18] S9CT[19] Z23MD     E44WE   PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK V4/GM3POI VP9/** PY0F[20] ZF9CW VP2M**[21] FM/DL7VOG YJ0GC VK9XG VP6D 5W*** V73**[22] YJ0CA[23]
30. Okt 18 Di   5H3MB XT2SZZ[24]       Z23MD     E44WE   PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK V4/GM3POI[25] VP9/**[26]   ZF9CW   FM/DL7VOG YJ0GC VK9XG VP6D 5W***    
31. Okt 18 Mi   5H3MB         Z23MD     E44WE   PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK VP9KF     ZF9CW   FM/DL7VOG YJ0GC VK9XG[27] VP6D 5W***    
01. Nov 18 Do   5H3MB         Z23MD     E44WE[28]   PJ4/NE9U PJ7PL FJ/F6CUK[29] VP9KF     ZF9CW   FM/DL7VOG YJ0GC   VP6D 5W***    
02. Nov 18 Fr   5H3MB         Z23MD         PJ4/NE9U PJ7PL   VP9KF     ZF9CW   FM/DL7VOG[30] YJ0GC   VP6D 5W***    
03. Nov 18 Sa   5H3MB 5R8UP       Z23MD         PJ4/NE9U[31] PJ7PL J68GU VP9KF     ZF9CW     YJ0GC   VP6D[32] 5W*** VK9XQ  
04. Nov 18 So   5H3MB 5R8UP       Z23MD           PJ7PL[33] J68GU VP9KF     ZF9CW     YJ0GC[34]     5W*** VK9XQ  
05. Nov 18 Mo   5H3MB 5R8UP EL2EL     Z23MD             J68GU VP9KF     ZF9CW           5W*** VK9XQ  
06. Nov 18 Di   5H3MB 5R8UP EL2EL     Z23MD[35]         8P9AE   J68GU VP9KF     ZF9CW     VK9CH     5W***[36] VK9XQ  
07. Nov 18 Mi   5H3MB 5R8UP EL2EL               8P9AE   J68GU VP9KF     ZF9CW     VK9CH          
08. Nov 18 Do   5H3MB 5R8UP EL2EL               8P9AE   J68GU VP9KF     ZF9CW     VK9CH          
09. Nov 18 Fr   5H3MB 5R8UP EL2EL[37]               8P9AE   J68GU VP9KF     ZF9CW     VK9CH[38]          
10. Nov 18 Sa   5H3MB 5R8UP         8Q7DX       8P9AE   J68GU VP9KF     ZF9CW     VK9XQ          
11. Nov 18 So   5H3MB 5R8UP         8Q7DX       8P9AE   J68GU VP9KF     ZF9CW     VK9XQ          
12. Nov 18 Mo   5H3MB 5R8UP         8Q7DX       8P9AE   J68GU VP9KF     ZF9CW     VK9XQ          
13. Nov 18 Di   5H3MB 5R8UP[39]         8Q7DX       8P9AE   J68GU VP9KF     ZF9CW     VK9XQ A35EU        
14. Nov 18 Mi   5H3MB           8Q7DX       8P9AE   J68GU VP9KF[40]     ZF9CW     VK9XQ A35EU        
15. Nov 18 Do   5H3MB           8Q7DX       8P9AE   J68GU       ZF9CW     VK9XQ A35EU        
16. Nov 18 Fr   5H3MB           8Q7DX EP6RRC     8P9AE   J68GU       ZF9CW     VK9XQ A35EU        
17. Nov 18 Sa   5H3MB 5X1XA         8Q7DX EP6RRC     8P9AE VP2MUW J68GU       ZF9CW     VK9XQ[41] A35EU        
18. Nov 18 So   5H3MB 5X1XA         8Q7DX EP6RRC XV9D   8P9AE VP2MUW J68GU VP2E**     ZF9CW       A35EU        
19. Nov 18 Mo   5H3MB 5X1XA 5R8R       8Q7DX EP6RRC XV9D   8P9AE VP2MUW J68GU VP2E** VP2EA*   ZF9CW     V63PSK A35EU V63DX      
20. Nov 18 Di   5H3MB 5X1XA 5R8R       8Q7DX EP6RRC XV9D   8P9AE[42] VP2MUW J68GU VP2E** VP2EA*   ZF9CW     V63PSK A35EU V63DX      
21. Nov 18 Mi   5H3MB 5X1XA 5R8R       8Q7DX EP6RRC XV9D   J8NY VP2MUW J68GU VP2E** VP2EA* VP2V/WJ2O ZF9CW HC5M   V63PSK A35EU V63DX      
22. Nov 18 Do   5H3MB 5X1XA 5R8R       8Q7DX EP6RRC XV9D   J8NY VP2MUW J68GU VP2E** VP2EA* VP2V/WJ2O ZF9CW HC5M   V63PSK A35EU V63DX      
23. Nov 18 Fr   5H3MB 5X1XA 5R8R       8Q7DX EP6RRC XV9D   J8NY VP2MUW[43] J68GU VP2E** VP2EA* VP2V/WJ2O ZF9CW HC5M   V63PSK A35EU V63DX      
24. Nov 18 Sa   5H3MB 5X1XA 5R8R       8Q7DX EP6RRC[44] XV9D   J8NY C6AQQ J68GU VP2E** VP2EA* VP2V/WJ2O ZF9CW HC5M   V63PSK A35EU V63DX